Scrollujte dolů
Skrýt navigaci
 

Nájemní dům s pečovatelskou službou

Nájemní dům s pečovatelskou službou (dále jen Nájemní dům) se nachází nedaleko historického centra Nového Města nad Metují, v ulici Českých bratří č. p. 1145. Budova Nájemního domu je majetkem Města a správa budovy spadá pod Odbor správy nemovitostí Městského úřadu, Nové Město nad Metují. V budově se nachází i zázemí pečovatelské služby, která je nájemníkům k dispozici ve všední dny od 6:30 do 19:30, o víkendech a svátcích od 7:30 do 19:30. Poskytovatelem pečovatelské služby je Městské středisko sociálních služeb Oáza (dále jen MSSS Oáza).

 

Nájemní dům má celkem 3 podlaží – suterén, přízemí a 1. patro. Budova není zcela bezbariérová, pohyb mezi jednotlivými podlažími usnadňuje osobní výtah. V případě imobilního nájemníka je zajištěn bezbariérový přístup do budovy zadním vchodem, kde je k dispozici schodišťová plošina. V domě je celkem 14 garsoniér s regulovaným nájemným, s výměrou v rozmezí 13,45 m2 – 29,9 m2. Všechny bytové jednotky mají ústřední vytápění a umyvadlo s teplou a studenou vodou, sociální zařízení je společné pro všechny nájemníky na chodbě (vždy na příslušném podlaží). Nájemníci si byt vybavují vlastním nábytkem a ostatním zařízením.

 

Pro koho (cílová skupina):

Do Nájemního domu mohou být přijati senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku nebo osoby starší 53 let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, které jsou za předpokladu pomoci pečovatelské služby schopni vést poměrně samostatný život. Ubytování v Nájemním domě s pečovatelskou službou může využít tedy pouze žadatel, jehož zdravotní stav nebo snížená soběstačnost z důvodu věku vyžaduje využívání alespoň některých úkonů pečovatelské služby.

 

V případě zhoršení zdravotního stavu, kdy nájemník potřebuje trvale péči jiné osoby nebo jeho stav vyžaduje zdravotní péči, vyjednává sociální pracovnice s nájemcem, popř. také s jeho rodinou, jiný vhodný způsob zajištění potřebné péče (například podání žádosti do domova pro seniory nebo jiného specializovaného zařízení). Do Nájemního domu nelze tedy přijmout osoby vyžadující 24 hodinovou péči.

 

Co nabízíme:

Pečovatelská služba MSSS Oáza poskytuje v Nájemním domě tyto základní úkony:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, praní a žehlení prádla, nákupy, pochůzky atd.)

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod klienta k lékaři, na instituce)

Souhrnná nabídka úkonů Pečovatelské služby MSSS Oáza je podrobněji popsána v  materiálu Informace o poskytování terénní pečovatelské služby, který je zájemci předán spolu s informacemi o Nájemním domě.

 

Na služby, které chce nájemník využívat od pečovatelské služby, je sepsána smlouva o poskytování sociální služby - pečovatelské služby.

 

Časová dostupnost pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou:

Pečovatelská služba je poskytována v době po – pá od 6:30 – 19:00 a o víkendech a svátcích od 7:30 – 19:00 hod.

 

Úhrada za služby:

Výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby je dána platným Ceníkem pečovatelské služby v Nájemním domě.

Provedené úkony pečovatelské služby hradí klient buď v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce proti písemnému potvrzení zaměstnanci pečovatelské služby nebo bezhotovostně na účet poskytovatele (č. ú. 8260670277/0100).

 

Byty v Nájemním domě jsou užívány na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z ní vyplývající. Tuto smlouvu s nájemníky uzavírá Odbor správy nemovitostí, který zastupuje zájmy města Nového Města.

Nájemníci hradí nájem a služby spojené s bydlením (spotřeba tepla a elektrické energie v bytě a společných prostorách, spotřeba vody, údržba výtahu, odvoz odpadu, úklid společných prostor domu). Všechny potřebné platby probíhají přes Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO).

V Nájemním domě není stanoven žádný speciální režim, platí zde stejná pravidla jako v jiných domech s nájemními byty – doba nočního klidu od 22:00 do 6:00. Užívání bytu se řídí provozním řádem, nájemní smlouvou a dalšími platnými právními předpisy.

V Nájemním domě není možné chovat žádná domácí zvířata s výjimkou vodících psů, akvarijních rybiček a drobného ptactva.

K domu přináleží také zahrada, kde mohou nájemníci trávit svůj volný čas.

 

Jak postupovat v případě zájmu:

  • zájemce má možnost si žádost vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic v Oáze (pracovní dny od 7:00 do 15:30), nebo stáhnout na webových stránkách (www.msss.cz). Vyplněnou žádost odevzdá osobně v Oáze, zašle na adresu: MSSS Oáza, T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují, nebo oskenovanou zaslat emailem na adresu: terenni.socialni@msss.cz
  • sociální pracovnice se žadatelem dále jedná, zjišťuje jeho potřeby, přání a možnosti. Zjišťuje jeho nepříznivou sociální situaci, potřebu pomoci pečovatelské služby, její potřebný rozsah
  • žadatelům, kteří nemohli být z kapacitních důvodů přijati ihned, jsou nabídnuty další sociální služby poskytované MSSS Oáza dle individuálních potřeb zájemců (např. terénní pečovatelská služba v domácnosti žadatele, centrum denních služeb - Domovinka, odlehčovací služba a jiné návazné služby)
  • v případě, že se uvolní místo v Nájemním domě, sociální pracovnice kontaktuje žadatele a nabídne projednávání na konkrétní uvolněný byt. Všechny zájemce o uvolněný byt a poskytování potřebné pečovatelské služby následně navštíví ředitel/ka MSSS a vedoucí sociálního odboru Městského úřadu. Výsledky těchto jednání předloží spolu se sociální pracovnicí Sociálně - rozmisťovací komisi (SRK), která je ustanovena Radou města a rozhoduje o přijetí jednotlivých žadatelů
  • předpokladem pro přijetí je prokazatelná potřeba pomoci pečovatelskou službou. O výsledku jednání SRK informuje projednávané žadatele sociální pracovnice
  • s vybraným žadatelem jedná dále o náležitostech ohledně přestěhování, zavedení pečovatelské služby aj. Vybraný žadatel má povinnost uzavřít s odborem správy nemovitostí nájemní smlouvu a to do max. 2 týdnů od rozhodnutí sociálně-rozmisťovací komise. V opačném případě se rozhodnutí komise ruší

 

Klient je povinen upozornit na případné rizikové infekční onemocnění, kterým trpí (popř. je chronickým nosičem), a které by mohlo nějakým způsobem ohrozit pracovnice pečovatelské služby a vyžaduje nošení speciálních ochranných pomůcek při vykonávání úkonů pečovatelské služby.

 

V případě, že žadatel 3x odmítne nabídnuté umístění v Nájemním domě (při uvolnění bytu) bude má žádost vyřazena z evidence jako neaktuální. Po druhém odmítnutí bude žadatel písemně upozorněn na tuto skutečnost.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost ND     Ceník ND 1145     Ceník ND 1424     Informace o ND     Vnitřní pravidla ND

Pravidla pro podávání stížností

 

Získejte více informací o Nájemním domě s pečovatelskou službou

Zaujal vás náš Nájemní dům? Bez obav nás kontaktujte. Ochotně vám vysvětlíme vše potřebné a podáme o Nájemním domě požadované informace. Zavolejete na 775 070 481 nebo 491 470 476, příp. napište e-mail na terenni.socialni@msss.cz.

 

 
 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru