Veřejný závazek

Městské zastupitelstvo Nového Města nad Metují zřídilo k poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou Městské středisko sociálních služeb (dále jen MSSS Oáza), zastoupené ředitelkou Marií Rohulánovou, se sídlem v ul. T. G. Masaryka 1424, Nové Město nad Metují.

MSSS Oáza poskytuje čtyři sociální služby, a to pečovatelskou službu, centrum denních služeb – Domovinku, odlehčovací službu a domov pro seniory.

Služby jsou registrované krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Posláním MSSS OÁZA je podporovat uživatele prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb v zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života jak v domácím prostředí (pečovatelskou službou, centrem denních služeb, odlehčovací službou), tak v pobytovém zařízení (domově pro seniory). Poskytované sociální služby mají napomáhat i pečujícím rodinným příslušníkům.

                                                         

Principy pro poskytování sociální služby v MSSS Oáza

 

 • Zachování maximální soběstačnosti klienta
 • Dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti
 • Poskytování služby podle individuálních potřeb klienta
 • Přiměřený způsob komunikace směrem ke klientovi i spolupracovníkům
 • Zachování mlčenlivosti o osobních a citlivých údajích klientů a vnitřních záležitostech organizace
 • Zvyšování odbornosti zaměstnanců

 

 

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba  poskytuje sociální služby obyvatelům Nového Města nad Metují a obyvatelům správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad Metují -  Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka. MSSS Oáza uzavírá trojstrannou smlouvu mezi žadatelem o sociální službu a statutárním zástupcem obce správního obvodu Nového Města nad Metují, který se zavazuje podílet se na nákladech spojených s poskytováním sociální služby v jejich obci.

 

Posláním pečovatelské služby je prostřednictvím terénní služby (v domácnosti klientů) a ambulantní služby (středisko osobní hygieny) podporovat klienta se sníženou soběstačností  v zachování nebo prodloužení samostatného způsobu života v domácím prostředí a pomáhat tak s řešením jeho nepříznivé sociální situace.


Cíle pečovatelské služby:

 • podporovat klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném prostředí
 • spolupracovat po vzájemné dohodě i s rodinou klienta

 

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku (mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let), osoby zpravidla starší 40 let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, včetně osob dočasně nemocných, které pro řešení své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc druhé osoby např. při péči o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy. Dále pak rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

 

Maximální kapacita terénní pečovatelské služby je 150 klientů.

Maximální kapacita ambulantní pečovatelské služby je 8 klientů.

 

Pečovatelská služba MSSS Oáza nabízí tyto činnosti

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ  BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (krmení)
 • krmení, dokrmování klienta v souvislosti s úkonem poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • úkon poskytovaný nejčastěji v souvislosti s ranní či večerní hygienou, převléknutím klienta při koupeli, ukládáním, doprovodem
 • Pomoc při prostorové orientaci
 • pomoc při pohybu ve vnitřním prostředí (dopomoc při chůzi po bytě)
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • přesun z lůžka na vozík nebo židli např. při hygieně, vstávání a ukládání, podávání jídla

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

- celková koupel, pomoc při mytí vlasů, péče o nehty, běžné úkony osobní hygieny, ranní toaleta, večerní toaleta, pomoc při použití WC apod. v domácnosti uživatele (do domácnosti dochází pracovník MSSS, způsob a četnost si zvolí klient sám)

- celková koupel ve středisku osobní hygieny (dále jen SOH), (uživatel si zvolí způsob tj. bez dopomoci nebo s pomocí pečevatele/ky)

 

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • Dodavatelské zajištění obědů
 • Dovoz nebo donáška jídla

- dovoz nebo donáška obědů nepřetržitě včetně sobot, nedělí a svátků s možností výběru ze tří jídel včetně dietního (četnost dovážky a způsob předání oběda si zvolí klient sám)

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

- pomoc a dohled při přípravě snídaní, večeří a svačin z vlastních zdrojů

 • Příprava a podání jídla a pití

- příprava a podání oběda – ohřev, podání a úprava jídla na talíři, (dovezeného oběda nebo z vlastních zásob)

 - příprava snídaně, večeře, svačiny

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

 • Běžný úklid a údržba domácnosti

- četnost si určí klient sám, zahrnuje i úklid společných prostor domu

 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

- velký úklid včetně mytí oken nebo úklid po malování se poskytuje maximálně 4x ročně

 • Donáška vody
 • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • Běžné nákupy

- četnost a den nákupu si klient určí sám, pečovatel/ka sepíše požadovaný nákup, po donášce nákupu provede vyúčtování

 • Pochůzky

- vyzvednutí receptů u ošetřujícího lékaře, následné vyzvednutí léků

- zaplacení poštovních poukázek

- vyřízení úředních záležitostí apod.

 • Velký nákup

- velký týdenní nákup, nákup ošacení nebo nezbytného vybavení do domácnosti

 • Praní, žehlení a drobné opravy prádla

- praní ložního a osobního prádla, včetně žehlení a drobných oprav - odvoz a dovoz prádla do domácnosti zajistí pečovatelská služba

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • Doprovázení k lékaři, na úřad apod.

- doprovod na vyšetření k lékaři, na úřad nebo poštu, do knihovny, kadeřnictví apod.

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poskytovatel zajišťuje klientovi potřebné informace, které přispívají k předcházení nebo řešení jeho nepříznivé sociální situace. Tato činnost je poskytována bezplatně.

 

Fakultativní činnosti

Pečovatelská služba nabízí také fakultativní činnosti, které mohou být poskytovány pouze

na základě smlouvy na některou ze základních činností.

 

Jsou to:

 • Monitoring při užití léků

- pracovník pečovatelské služby pouze upozorní klienta, aby si léky vzal (přípravu a podání léků neposkytujeme)

 • Objednání léků, sanity, služeb
 • Telefonické zprostředkování kontaktu s rodinou
 • Monitoring – denní kontrola

- pracovník pečovatelské služby dochází do domácnosti klienta, zjišťuje, zda je klient v pořádku, eventuálně přivolá zdravotnickou pomoc, informuje rodinu

 • Zajištění dopravy služebním vozidlem v rámci Nového Města nad Metují

- doprava ke kadeřnici, do knihovny, k jednání na úřadě

- tato služba nenahrazuje veřejnou hromadnou dopravu, služby taxislužby ani zdravotní dopravní službu

 • Zapůjčení vysavače
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Kopírování

 

Výše úhrady nabízených základních i fakultativních činností je stanovena v ceníku služeb.

 

Místa poskytování pečovatelské služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů.

Soustředěná pečovatelská služba je poskytována v nájemním domě v ulici Českých bratří 1145 v Novém Městě nad Metují, kde je rovněž zázemí služby.

Dále je využívána i několika klienty nájemních bytů v domě T. G. Masaryka 1424, kde od roku 2007 probíhá transformace Domu penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. V případě dlouhodobého zhoršení jejich zdravotního stavu přechází z nájemního domu do Domova pro seniory.

Ambulantně je pečovatelská služba poskytována ve Středisku osobní hygieny na adrese Českých bratří 1145 a bezbariérově v ulici T. G. Masaryka 1424.

 

Časová dostupnost služby

Pondělí - pátek od 6:30 do 19:00

Sobota, neděle, svátek od 8:30 do 19:00

 

Péči o klienty zajišťuje: 

 • tým složený z  pracovníků v sociálních službách – pečovatel/ka (k dispozici dle časové dostupnosti služby viz výše)
 • koordinátorka pečovatelské služby (Po - Pá 6:30 - 15:00)
 • sociální pracovnice (Po 7:00 – 17:00, Út – Pá 7:00 – 15:30)

 

 

Centrum denních služeb - Domovinka

Centrum denních služeb - Domovinka poskytuje ambulantní sociální službu zájemcům bez ohledu na místo jejich trvalého bydliště zejména však obyvatelům Nového Města nad Metují a obcí správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad Metují: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka.

 

Posláním Centra denních služeb – Domovinka (dále jen Domovinka) je umožnit seniorům a osobám zpravidla starším 60 let se sníženou soběstačností, setkávat se se svými vrstevníky i jinými osobami a poskytovat jim v Domovince takovou podporu např. v péči o hygienu, zajištění stravy, aktivizačních a sociálně terapeutických činnostech, aby mohli s využitím služby a event. následné péče rodiny, co nejdéle zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Domovinka tímto způsobem pomáhá řešit nepříznivou sociální situaci klientů i jejich rodin.

 

 

 

Cíle Domovinky

 • podporovat klienta v rozvoji nebo udržení jeho osobních a sociálních schopností a dovedností
 • aktivizovat a motivovat klienta v oblasti fyzických a duševních dovedností
 • zprostředkovávat mu společenské kontakty, a tím jej sociálně začleňovat
 • pomáhat řešit jejich nepříznivou sociální situaci

 

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku (mladší senioři od 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let) a osoby zpravidla starší 60 let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, nepotřebují však nepřetržitý osobní dohled.

 

Maximální denní kapacita je 15 klientů.

 

Domovinka nabízí tyto základní činnosti

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při hygieně je poskytována ve společné bezbariérové koupelně v 1. nebo 2. patře budovy MSSS Oáza, T. G. Masaryka 1424, a to při zabezpečení soukromí. Klient si může zvolit, zda chce při hygieně pomoc nebo chce využít koupelny sám (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu). Koupelny jsou opatřené signalizačním zařízením.

Do kategorie úkonů péče o hygienu je zahrnutá také pomoc při použití WC včetně následné hygieny a základní péče o vlasy a nehty.

 

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Klientům je nabízena celá řada různých aktivit, které je motivují k získání, upevňování, nebo obnovování motorických, psychických i sociálních dovedností. Jsou to např. pečení, vaření, kvízy, soutěže, luštění, čtení a vyhledávání aktualit, výtvarné a pracovní bloky, oslavy narozenin ve spolupráci s rodinou, přednášky, koncerty, besedy, výlety, návštěvy výstav, hudební kroužek, procházky venku, pravidelné skupinové kondiční cvičení, individuální nácvik motoriky, chůze, edukace o používání kompenzačních pomůcek, udržování rozsahu pohybu apod. Do příprav činností se mohou klienti aktivně zapojit.

Klienti jsou také podporováni ve využívání dostupných informačních zdrojů (např. přístup k internetu, dennímu tisku, promítání společných nebo rodinných akcí na PC).

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jednou z dominantních činností Domovinky je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Umožňuje klientům setkávat se se svými vrstevníky, obnovovat staré i získávat nové přátelské vztahy nebo společenské kontakty, a to jak v rámci Domovinky, tak mimo ni. Zprostředkováváním těchto kontaktů pomáhá klientům zapojovat se do společnosti a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení.

Některé aktivity jsou realizovány ve spolupráci s rodinou za účelem upevňování nebo obnovování rodinných kontaktů (např. využití doprovodu rodiny na výletech, společná organizace narozeninových oslav).

 1. sociálně terapeutické činnosti

Klientům je nabízen nácvik činností, které vedou k udržení nebo rozvíjení jejich schopností a dovedností a vedou k sociálnímu začleňování (např. sociální aktivity pomáhající klientovi vést plnohodnotný život ve společnosti, edukace o společenských změnách, reminiscenční činnosti, trénink paměti, nácvik nebo procvičování mluveného a psaného projevu, muzikoterapie atp.)

 

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice pomáhá klientům vyřizovat potřebné záležitosti s úřady a různými institucemi, sjednávat návazné služby; pomáhá s komunikací s úřady, lékaři atp.

 

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Vzhledem k provozní době Domovinky, je stravování zajištěno v rozsahu snídaně a oběd. Probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Obědy jsou zajištěny dodavatelsky. Oběd je podáván v jídelně v 1. patře, snídaně v Domovince. Pokud si klient přeje, může mu být oběd přinesen na Domovinku.  V případě potřeby zajistí poskytovatel stravování podle individuálního dietního režimu. Klient si může domluvit snídaně a obědy nebo pouze obědy či snídaně nebo v Domovince stravu neodebírá.

 

 1. základní sociální poradenství

Poskytovatel zajišťuje klientovi potřebné informace, které přispívají k předcházení nebo řešení jeho nepříznivé sociální situace. Tato činnost je poskytována bezplatně.

 

Fakultativní činnosti

Domovinka nabízí také fakultativní činnosti, které nemohou být poskytovány samostatně. Klient musí mít ve smlouvě alespoň některou ze základních činností, které Domovinka nabízí. Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu, která je uvedena v aktuálním ceníku služeb.

 

Nabízené fakultativní činnosti:

 • kopírování textu
 • tisk fotografií
 • zajištění papírových hygienických ubrousků
 • doprava do Domovinky a zpět v rámci Nového Města nad Metují
 • zajištění potřebné dopravy služebním vozidlem v rámci Nového Města nad Metují v souvislosti s aktivizačními činnostmi služby Domovinka
 • monitoring při užití léků

- pracovník Domovinky pouze upozorní klienta, aby si léky vzal (přípravu a podání léků služba neposkytuje)

 • likvidace inkontinenčních pomůcek
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

 

Místo a místní dostupnost poskytované služby

Služba je poskytována v bezbariérovém prostředí na adrese T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují.

Klientům z Nového Města nad Metují je možné zajistit dovoz i odvoz ze zařízení. Klienti z jiných obcí si dovoz zajišťují sami.

 

Časová dostupnost služby

Pondělí – pátek od 7:00 do 15:00

V době nemoci obou aktivizačních pracovnic se služba neposkytuje.

Péči o klienty zajišťuje:

 • pracovnice v sociálních službách (aktivizační pracovnice) – (k dispozici dle časové dostupnosti služby viz výše)
 • sociální pracovnice (Po 7:00 – 17:00, Út – Pá 7:00 – 15:30)
 • fyzioterapeut (během Po – Pá 7:00 – 15:30 s ohledem na výši úvazku)

 

Sociální pracovnice ani aktivizační pracovnice nemají určené úřední hodiny. Klienti i jejich rodinní příslušníci je mohou kdykoliv během jejich pracovní doby navštívit. V případě nepřítomnosti sociální pracovnice ji zastoupí sociální pracovnice pobytových služeb.

 

Klient má možnost využívat poskytovanou službu v případě volné kapacity v pracovních dnech (pondělí – pátek), případně si dohodnout s poskytovatelem zajištění služby pouze v určitých konkrétních dnech týdne či měsíce. Nastavení služby vychází z potřeby a přání klienta a z volné denní kapacity služby.

Nemůže-li klient službu využít podle předem nasmlouvaného rozsahu, ohlásí telefonicky svou nepřítomnost sociální pracovnici nebo aktivizační pracovnici Domovinky v pracovní dny (pondělí až pátek) nejdéle však 1 pracovní den předem do 8 hod (pro nepřítomnost v pondělí do pátku 8 hod). Neučiní-li tak, bude mu účtována neodebraná strava za neodhlášený den.

 

 

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba poskytuje pobytovou sociální službu především obyvatelům Nového Města nad Metují a obcí správního obvodu Městského úřadu Nového města Nad Metují: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí,  Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka.

Pokud o požadovaný termín nemá zájem potřebný uchazeč z Nového Města a spádové obce, může být přijatý i zájemce odjinud.

 

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím pobytové služby poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického  onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám potřebný odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.

 

Cíle odlehčovací služby

 • zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíců v roce, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout
 • plánovat průběh služby individuálně s ohledem na klientovy potřeby, schopnosti, s respektem k jeho vůli a možnostem organizace
 • motivovat jej k udržení nebo obnovení schopností a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení

 

 

 

Cílová skupina

Senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku, dospělí zejména od 57 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří však nepotřebují specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo nepřetržitý osobní dohled.

Služba je určená osobám žijícím zpravidla v okruhu do 25 km od Nového Města nad Metují, zejména však obyvatelům Nového Města nad Metují a obcí správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad Metují: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí,  Libchyně,  Mezilesí,  Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota),  Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad  Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka.

 

Kapacita odlehčovací služby činí 5 lůžek.

 

Odlehčovací služba zajišťuje klientovi tyto základní činnosti (stanovené zákonem

č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

 

 1. poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno v bezbariérové budově. Dostupnost je zajištěna dvěma výtahy. K dispozici jsou jednolůžkové pokoje. Jedná se o dvě dvougarsoniéry se společnou předsíní

a sociálním zařízením pro dva pokoje a jeden samostatný pokoj se sociálním zařízením

na chodbě. Pokoje jsou zpravidla vybaveny polohovací postelí, jídelním stolem se židlemi, křesly, nočním stolkem, lednicí, televizí, plastovým košem na prádlo, odpadkovými koši na třídění odpadu, event. komodou, poličkami. Dva pokoje mají vlastní kuchyňskou linku.

Mimo pokoje jsou klientům k dispozici také: společná jídelna, knihovna, aktivizační dílna, tělocvična, společné prostory – zimní zahrady s posezením, společná terasa, zahrada apod.

Úhrada za ubytování zahrnuje náklady vynaložené na topení, spotřebovanou teplou

a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního prádla

a ošacení.

 

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Stravování je zajištěno v rozsahu tří jídel denně (tzn. snídaně, oběd, večeře) a probíhá

na základě předem zveřejněného jídelního lístku s možností výběru. Obědy a večeře jsou zajištěny dodavatelsky. Strava je podávána v jídelně nebo v bytě klienta. V případě potřeby zajistí poskytovatel stravování podle individuálního dietního režimu klienta. Zájemce si při objednání stravy může vybrat z těchto variant:

a) celodenní strava v rozsahu tří jídel (snídaně, oběd, večeře)

b) snídaně a obědy

c) stravu neodebírat

Klient si může z přihlášené stravy odhlašovat jednotlivá jídla. Odhlašování stravy se řídí vnitřní směrnicí Pravidla pro vyjednání způsobu stravování a odhlašování stravy.

Klient má také možnost sjednat si pomoc při přípravě svačin z vlastních zdrojů.

 

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba nabízí klientům pomoc a podporu při podávání jídla a pití (krmení, hlídání pitného režimu), oblékání a svlékání, přesunech z lůžka do křesla, na invalidní vozík a dále při prostorové orientaci v budově i mimo ni.

 

 

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při hygieně je poskytována buď v koupelně náležející k pokoji klienta nebo v případě potřeby na lůžku nebo ve společné koupelně, vždy při zabezpečení soukromí klienta.

Do kategorie úkonů péče o hygienu je zahrnutá také pomoc při použití WC včetně následné hygieny a základní péče o vlasy a nehty.

Klient si může zvolit, zda chce při hygieně pomoc nebo chce využít koupelnu sám (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu).

 

 1. sociálně terapeutické činnosti

Klientům je nabízen nácvik činností, které vedou k udržení nebo rozvíjení jejich schopností a dovedností a vedou k sociálnímu začleňování (např. reminiscenční činnosti, muzikoterapie, canisterapie, pěstování rostlin, čtení, diskuze o aktuálním dění atp.)

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klient je podporován ve využívání návazných služeb (např. kadeřnice, pedikérka, knihovna),

dostupných informačních zdrojů (přístup k internetu, televize na pokoji, denní tisk), v upevňování nebo obnovování kontaktů s rodinou (vyřizování vzkazů, pozvání na společné akce) a  dalších aktivitách podporujících jeho sociální začleňování.  Klient je zapojován co nejvíce do dění v MSSS Oáza i mimo ni. V případě potřeby je mu na aktivity zajištěn doprovod.

 

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Klientům je nabízena celá řada různých aktivit, které je motivují k získání, upevňování, nebo obnovování motorických, psychických i sociálních dovedností. Jsou to jednak aktivity, které jsou nebo byly pro klienta běžné jako třeba pečení, vaření, ruční práce, procházky venku, oslavy narozenin a svátků, čtení, luštění křížovek.

Z dalších nabízených společenských činností jsou to např. výtvarné a pracovní bloky, přednášky, koncerty, besedy, výlety, společné čtení, kvízy, soutěže, pro zlepšení fyzické kondice také skupinové cvičení.

Individuálně jsou dále nabízené činnosti vedoucí k obnovení nebo udržení motorických schopností jako nácvik stoje, chůze, udržování rozsahu pohybu, nácvik sebe-obslužných úkonů, používání kompenzačních pomůcek.

 

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice pomáhá klientům vyřizovat potřebné záležitosti na úřadech a různých institucích (např. vyřizování žádostí o příspěvek na péči a jiné sociální dávky, dosílka pošty, přehlášení důchodu). Aktivizační pracovnice zajišťují zpravidla 1x týdně nákupy a pochůzky. Úkony lze sjednat i formou doprovodu a dopomoci.

 

 1. základní sociální poradenství

Poskytovatel zajišťuje klientovi potřebné informace, které přispívají k předcházení

nebo řešení jeho nepříznivé sociální situace. Tato činnost je poskytována bezplatně.

 

Míra poskytované podpory vychází z potřeb klienta, které jsou podrobně rozepsány v jeho individuálním plánu služeb.

 

 

 

Zdravotní péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována na základě ordinace praktického nebo ošetřujícího lékaře klienta odborným personálem, který má pro tuto činnost odbornou způsobilost.

Lékařská péče je zajištěna praktickým lékařem klienta nebo přivoláním služby RZP.

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle podmínek stanovených zdravotní pojišťovnou.

 

Fakultativní činnosti

Odlehčovací služba nabízí také fakultativní činnosti, které se poskytují za úhradu, jejíž výše je

uvedena v aktuálním ceníku služeb.

Jsou to: kopírování tiskovin, fotografií, zajištění hygienických papírových ubrousků, likvidace nebezpečného odpadu.

 

Místo poskytování služby

Služba je poskytována v budově MSSS Oáza na adrese T. G. Masaryka 1424, Nové Město nad Metují.

 

Časová dostupnost služby

Odlehčovací služba MSSS Oáza je poskytována v nepřetržitém celoročním provozu.

Služba však nezajišťuje nepřetržitý osobní dohled.

Individuální časový plán služby je s klientem podrobně rozpracován v jeho individuálním plánu.

 

Přímou péči o klienty zajišťuje:

 • tým složený z pracovníků přímé obslužné péče – pracovníků v sociálních službách

      (v nepřetržitém provozu)

 • zdravotních sester (v nepřetržitém provozu)
 • vedoucí zdravotnického úseku (Po – Pá 7.00 – 15.30)
 • fyzioterapeutů (během Po - Pá 7.00 – 15.30 s ohledem na výši úvazku)
 • sociální pracovnice (Po 7:00 – 17:00, Út – Pá 7:00 – 15:30)
 • aktivizačních pracovnic aktivizačních pracovnic (zpravidla Po - Pá 7.00 – 15.30)

     

Domov pro seniory

Domov pro seniory poskytuje pobytovou sociální službu uživatelům seniorského věku, kteří splňují podmínku tříletého pobytu v Novém Městě nad Metují a obyvatelům obcí správního obvodu Městského úřadu Nové Město nad Metují -  Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka.

 

Posláním Domova pro seniory je prostřednictvím odborně poskytované pobytové sociální služby prezentovat stáří jako plnohodnotnou etapu lidského života s právem na sebeúctu, intimitu, respektování osobních potřeb a důstojného způsobu života s možností zachování přirozených sociálních vazeb místního společenství.

Cílem služby je podporovat seniory v soběstačnosti a zajistit jim důstojným způsobem ubytování, možnost volby stravování a potřebné péče, ať již se jedná o dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování aktivizačních činností, kontaktu se společenským prostředím či pomoc při péči o domácnost, a to v takovém bezbariérovém prostředí, které zohledňuje klientovo právo na soukromí.

 

Cílová skupina: Domov pro seniory MSSS Oáza je určen především osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a pro svůj zhoršený zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby např. při péči o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy, a kterým již jejich zdravotní stav neumožňuje žít v přirozeném domácím prostředí ani s využitím terénních a ambulantních služeb. Nepotřebují však specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo nepřetržitý osobní dohled.

 

Kapacita Domova pro seniory je Krajským úřadem Královéhradeckého kraje stanovená v registraci.

Zařízení prochází transformací z domu penzionu pro důchodce (dále jen DPD) na domov pro seniory, kdy při zhoršení zdravotního stavu je klient bývalého DPD přijatý do služby Domov pro seniory MSSS Oáza. Z tohoto důvodu dochází k postupnému navyšování kapacity.

Ke zvýšení kapacity může dojít i v případě přijetí manželského páru, kdy manželé bývají ubytováni na jednom pokoji. Po odchodu jednoho z nich je zažádán registrující úřad o snížení kapacity.

Ke dni 31. 12. 2015 činí 41 lůžek.

 

Domov pro seniory zajišťuje pro klienta tyto základní činnosti (stanovené zákonem

č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

 

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno v bezbariérové budově. Dostupnost je zajištěna dvěma výtahy. Všechny nabízené pokoje jsou jednolůžkové. V případě požadavku na ubytování partnerské dvojice může být pokoj vybaven pro dvě osoby.

Zájemce je před nástupem do zařízení seznámen s typem a velikostí konkrétního pokoje, který mu je nabízen. Většina pokojů má k dispozici vlastní kuchyňskou linku, předsíň s vestavěnými skříněmi, vlastní sociální zařízení a balkon nebo zimní zahradu. Pouze menší část pokojů (5) nemá vlastní sociální zařízení (WC a koupelna pro 2 – 3 pokoje společné - přístupné ze společné chodby). Tyto pokoje nemají také vlastní kuchyňskou linku, balkon a předsíň s vestavěnými skříněmi. V zařízení jsou dále 3 dvougarsoniéry se společnou předsíní a sociálním zařízením pro dva pokoje. Jeden z pokojů má pak jako příslušenství balkon nebo zimní zahradu, druhý kuchyňskou linku.

Všechny pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením, stropním světlem, garnyží, záclonami, polohovacím lůžkem s matrací. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj dovybavit vlastním nábytkem. Mimo svůj pokoj může užívat společně s ostatními klienty v domově také: jídelnu, knihovnu, dílnu, tělocvičnu, společenskou místnost v přízemí, společné prostory – zimní zahrady s posezením, sociální zařízení na chodbách, společnou terasu, balkony, zahradu apod.

Úhrada za ubytování zahrnuje také náklady spojené s topením, spotřebou teplé a studené vody, elektrického proudu, dále úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního prádla a ošacení.

Poplatky za vlastní TV a rozhlas na pokoji si hradí každý klient sám.

 

Oddělení se zvýšenou péčí

Ve třetím patře budovy je od 1. 12. 2015 vytvořeno tzv. oddělení se zvýšenou péčí s pěti jednolůžkovými pokoji a personálem vyhrazeným pro těchto pět klientů. Do tohoto oddělení jsou přestěhováni klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšený dohled z důvodu značně snížené orientace v důsledku některého typu demence (nepřiměřené nebezpečí úrazu, výrazné narušování kolektivního soužití). Oddělení je vytvořeno pro klienty Domova pro seniory. Zároveň s přestěhováním klienta na toto oddělení je s klientem nebo jeho opatrovníkem vyjednáno podání žádosti do některého domova se zvláštním režimem.

Žadatelé, jejichž duševní porucha by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje stálý dohled již před nástupem do služby, do Domova pro seniory nejsou přijímáni (ani do oddělení se zvýšenou péčí) a  jsou jim doporučené jiné sociální služby – např. domovy se zvláštním režimem.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Stravování je zajištěno celodenní v rozsahu tří hlavních jídel denně (tzn. snídaně, oběd, večeře) a probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Obědy a večeře jsou zajištěny dodavatelsky. Strava je podávána v jídelně nebo v bytě klienta. V případě potřeby zajistí poskytovatel stravování podle individuálního dietního režimu.

 

Klient má možnost vybrat si při objednání stravy z těchto variant:

a) celodenní strava

b) snídaně a obědy

c) obědy a večeře

d) stravu neodebírat

 

  Poskytnutí péče

 

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba nabízí klientům pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, vstávání, uléhání, přesunech z lůžka do křesla, na invalidní vozík, a dále při prostorové orientaci v budově i mimo ni. Míra podpory vychází z potřeb klienta, které jsou podrobně rozepsány v jeho individuálním plánu služeb.

 

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při hygieně je poskytována buď v pokoji klienta s vlastním hygienickým zázemím nebo v případě potřeby či na žádost klienta ve společné koupelně, vždy při zabezpečení soukromí klienta (koupelna i pokoje jsou označeny světelným signalizačním zařízením, aby bylo viditelně zřejmé, že v místnosti probíhá úkon hygieny). Do kategorie úkonů péče o hygienu je zahrnutá také pomoc při použití WC včetně následné hygieny a základní péče o vlasy a nehty.

Klient si může zvolit, zda chce při hygieně pomoc nebo chce využít koupelnu sám (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu).

 

 

 

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klient je podporován ve využívání návazných služeb a dostupných informačních zdrojů, v upevňování nebo obnovování kontaktů s rodinou a dalších aktivitách podporujících jeho sociální začleňování. Je zapojován co nejvíce do společnosti v MSSS Oáza i mimo ni.

V případě potřeby je mu zajištěný doprovod.

 

 1. sociálně terapeutické činnosti

Klientům je nabízen nácvik činností, které vedou k udržení nebo rozvíjení jejich schopností a dovedností a vedou k sociálnímu začleňování (např. používání nových komunikačních zdrojů, edukace o společenských změnách, reminiscenční činnosti atp.).

 

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Klientům je nabízena celá řada různých aktivit, které je motivují k získání, upevňování, nebo obnovování motorických, psychických i sociálních dovedností. Jsou to jednak aktivity, které jsou nebo byly pro klienta běžné jako třeba pečení, vaření, ruční práce, procházky venku, oslavy narozenin a svátků, vyhledávání aktuálních zpráv, čtení, luštění křížovek. Tyto činnosti lze sjednat jak ve skupinové formě, tak individuálně. Individuálně jsou nabízené také činnosti vedoucí k obnovení nebo udržení motorických schopností jako nácvik stoje, chůze, udržování rozsahu pohybu, nácvik sebeobslužných úkonů, používání kompenzačních pomůcek.

Některé aktivizační činnosti jsou klientům nabízeny skupinově pro udržování a zlepšování psychických a sociálních dovedností jako např. kvízy, soutěže, společné čtení, výtvarné a pracovní bloky, přednášky, koncerty, besedy, výlety, hudební kroužek, canisterapie a pro zlepšení fyzické kondice také skupinové cvičení.

 

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice MSSS Oáza pomáhá klientům vyřizovat potřebné záležitosti

s úřady a různými institucemi. Aktivizační pracovnice zajišťují zpravidla 1x týdně nákupy a pochůzky. Lze sjednat i formou doprovodu a dopomoci.

 

 1. základní sociální poradenství

Poskytovatel zajišťuje klientovi potřebné informace, které přispívají k předcházení nebo řešení jeho nepříznivé sociální situace. Tato činnost je poskytována bezplatně.

 

 1. zabezpečení zdravotní péče

Poskytovatel zabezpečuje uživateli zdravotní péči podle jeho potřeb. Zdravotní a ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře odborným personálem, který má pro tuto činnost odbornou způsobilost.

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle podmínek stanovených zdravotní pojišťovnou.

 

Fakultativní činnosti 

Domov pro seniory nabízí také některé fakultativní činnosti. Jsou poskytovány za úhradu, která je uvedena v aktuálním ceníku.

Jsou to: mimořádné nákupy (např. dárky pro blízké v obchodech v Novém Městě nad Metují mimo prodejny Albert a Penny nebo nákup v okruhu do 10 km od Nového Města nad Metují), drobné řemeslnické práce mimo běžnou údržbu, zajištění hygienických ubrousků, kopírování tiskovin, kopírování fotografií, malování bytu či pomoc při vyklízení původního a uspořádání nového bytu v případě stěhování klienta do jiného bytu v zařízení na vlastní žádost.

 

Místo poskytování služby

Služba je poskytována na adrese T. G. Masaryka 1424, Nové Město nad Metují.

 

Časová dostupnost služby

Služba je poskytována v nepřetržitém provozu celoročně s ohledem na časovou dotaci jednotlivých profesí.

Služba nezajišťuje nepřetržitý osobní dohled.

Individuální časový plán služby je s klientem podrobně rozpracován v jeho Individuálním plánu služeb.

 

Přímou péči o klienty zajišťuje:

 • tým složený z pracovníků přímé obslužné péče – pracovníků v sociálních službách (v nepřetržitém provozu)
 • zdravotních sester (v nepřetržitém provozu)
 • vedoucí zdravotnického úseku (Po - Pá 7.00 – 15.30)
 • fyzioterapeutů (během Po - Pá 7.00 – 15.30 s ohledem na výši úvazku)
 • sociální pracovnice (Po 7:00 – 17:00, Út – Pá 7:00 – 15:30)
 • aktivizačních pracovnic (zpravidla Po - Pá 7.00 – 15.30)

 

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Balcarová – ředitelka MSSS: 491 470 476, 720 960 155

Lucie Drapáková, DiS. – vedoucí sociálních služeb, zástupce ředitelky: 491 470 476, 601 301 122

Věra Vernerová, DiS. – sociální pracovnice pobytové služby: 491 470 476, 775 070 477

Bc. Kateřina Kozová – sociální pracovnice terénní služby: 491 470 476, 775 070 481

Martina Kratěnová – vedoucí zdravotnického úseku: 491 470 479, 720 960 156

Zdeňka Bubeníčková - koordinátorka pečovatelské služby: 491 474 520, 775 070 478

 

webové stránky MSSS: www.msss.cz

                                                                      

 
Cookies

Tento web používá soubory cookies k poskytování interaktivních služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu či reklam a k analýze návštěvnosti stránek. Mějte povoleny cookies, abyste i vy mohli využívat všechny možnosti těchto stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.

Nahoru